OST-100314

Operatori Tregut - Njoftime

Operatori i Sistemit të Transmetimit OST sh.a. njofton shpalljen e ankandit të alokimit të kapaciteteve mujore të interkonjeksioneve për muajin Maj 2014( periudha 1 Maj deri më 31 Maj 2014), sipas tabelës së mëposhtme të kapacitetit disponibël:

Njoftim Ankandi Maj 2014.pdf

Rrjeti i Transmetimit

Sistemi i transmetimit të energjise elektike përfaqeson bashkësine e linjave elektrike, nënstacioneve dhe instalimeve të tjera (mjeteve kompensuese, etj), me tension nga 110 kV deri ne 400 kV, që shërbejnë për transmetimin e energjisë elektrike dhe interkoneksionin ndërkombetar

Më shumë ... 

Connect with us

Adresa / Kontakti

Adresa :
Bulevardi. Gjergj Fishta
Tirane, Shqipëri
Tirane 1023 Shqiperi

Email: info@ost.a

Phone: +355 4 2225581

Fax: +355 4 2225581

Website: www.ost.al

Adresat e institucioneve të varësisë

1

Tirane, Shqiperi Tirane 044 Shqiperi

Mail: info@ost.al