Zyra Lokale e Gjenerimit te Kodeve EIC

[section_tc padding=’padding-right:50px;padding-left:50px;’][column_tc span=’12’][text_tc timing=’linear’ trigger_pt=’0′ duration=’1000′ delay=’0′]

ZYRA LOKALE E GJENERIMIT TE KODEVE

Zyra qendore e gjenerimit të kodeve,CIO(Central Issuing Office) dhe zyra lokale e gjenermit të kodeve LIO(Local Issuing Office) janë përgjegjëse për regjistrimin ,gjenerimin dhe publikimin e kodeve EIC brënda tregut të energjisë.

  • Nje zyrë lokale për gjenerimin e kodeve EIC është e autorizuar nga ENTSO-E për të gjeneruar dhe administruar kode EIC cdo organizatë ose kompanie të njohur/të regjistuar në tregun e energjisë e cila mund të marri pjesë në tregun vendas por gjithashtu edhe në tregun e brendshëm Europian të energjisë.Pra zyra LIO mund të lëshojë dy tipe kodesh EIC :

1.Kombëtare 2.Ndërkombëtare Zyra LIO respekton një numer rregullash të mirëpërcaktuara në mënyrë që të sigurojë unicitetin e kodeve që gjeneron dhe menaxhimin e një liste me kode lokale që ajo lëshon. Zyra LIO ka të drejtën e gjenerimit dhe publikimit të gjithë tipeve te kodeve(X,T,Z,V,W,A). Të gjitha kodet EIC të lëshuara nga zyra LIO e Shqipërisë fillojne me kodin 54.

  • Zyra qendrore e gjenerimit të kodeve CIO gjeneron dhe administron kode EC për zyrat LIO ,Zonat dhe Operatorët e Sistemit.Ajo gjithashtu menaxhon regjistrin qendror të kodeve EIC( e cila përmban të gjitha kodet të përdorura brënda tregut Europian të Energjisë për sa i përket kodeve të tipit X) dhe siguron që nuk ka kode të dyfishuara ose të përsëritura.

Të gjitha kodet që kanë të bëjnë me pikat e interkoneksionit gjenerohen nga zyra LIO e ENTSO-E. Zyra CIO drejtohet nga ENTSO-E. ENTSO-E publikon të gjitha kodet aktive ndërkombëtare në websiten e tij. [nbsp_tc] Lista e kodeve EIC ndërkombëtare aktive.

[nbsp_tc][nbsp_tc]Struktura e kodit EIC

Kodi EIC është një kod alfanumerik me gjatësi fikse ,i cili është organizuar si në skemën e paraqitur. *Karaktert e lejueshme në një kod EIC janë : A-Z, 0-9, “-“.

[/text_tc][image_tc url=’https://www.ost.al/old/wp-content/uploads/2016/04/New-Bitmap-Image-4.bmp’ timing=’linear’ trigger_pt=’0′ duration=’1000′ delay=’0′ target=’_self’][/image_tc][/column_tc][/section_tc]

Albanian
Facebook
Instagram
YouTube