Operatori i Sistemit te Transmetimit

VKM - Vendim i Këshillit të Ministrave - OST