Operatori i Sistemit te Transmetimit

Vendime të ERE - OST