Operatori i Sistemit te Transmetimit

Tregu Shqiptar i Balancimit – Dry Run - OST
October 19, 2020 Brisela Mehmetllari

Tregu Shqiptar i Balancimit – Dry Run

  • Procesi Dry Run

Procesi Dry Run

Procesi i “Dry Run” ka si objektiv simulimet e tregut që janë të rëndësishme për implementimin e TSHB, ku do të përfshihen simulime si në kushte reale por pa efekte financiare.

Objektivat e kësaj faze janë si më poshtë:

  1.  Pritshmëritë paraprake të operimit te tregut, të çmimeve të pritshme, etj…
  2.  Verifikimi i ngjashmërisë (konsistencës) së proceseve TSHB;
  3.  Verifikimi i përputhshmërisë midis proceseve TSHB dhe jo-TSHB;
  4.  Konfirmimi i mirëfunksionimit operacional të platformes elektronike me anë të së cilës do të bëhet operimi i tregut;
  5.  Trajnimi i pjesëmarrësve të tregut.

Në terma të përgjithshme kjo fazë do t’i mundësojë OST-së dhe palëve të interesit per te qënë sa më afër ose të familjarizohen me proceset e pritshme të tregut TSHB.

Informacion më të detajuar lidhur me këtë proces mund të gjeni në Manualin Udhëzues Për Hapat në Dry Run.

  • Rregullat e Tregut Shqiptar të Balancimit

Rregullat e Tregut Shqiptar të Balancimit

  • Rregjistrimi në Treg

Palë Përgjegjëse Balancuese

Referuar Vendimit të ERE nr. 106, datë 2.7.2020 “Mbi miratimin e Rregullave të Tregut Shqiptar të Balancimit të Energjisë elektrike”, i cili parashikon implementimin e këtyre Rregullave në dy faza, ka nisur implementimi i fazes së dytë të referuar në këtë vendim.

Të gjithë pjesëmarrësit e tregut që kanë statusin e Palës Përgjegjëse Balancuese (PPB) duhet të regjistrohen në fazën Dry Run si detyrim për pjesëmarrjen në testimet në vijim gjatë fazës Dry Run.

Për t’u regjistruar si PPB duhet të plotësoni formularët e mëposhtëm dhe t’i dërgoni të skanuar në adresën e e-mail-it: dryruntshb@ost.al.

Për çdo pyetje që mund të keni për procesin e regjistrimit mund të na drejtoheni në adresën e e-mail-it: dryruntshb@ost.al.

Formularët për aplikim:

Ofrues I Sherbimit Te Balancimit

Referuar Vendimit të ERE nr. 106, datë 2.7.2020 “Mbi miratimin e Rregullave të Tregut Shqiptar të Balancimit të Energjisë elektrike”, i cili parashikon implementimin e këtyre Rregullave në dy faza, ka nisur implementimi i fazes së dytë të referuar në këtë vendim.

Të gjithë pjesëmarrësit e tregut mund të aplikojnë për të qenë Ofrues të Shërbimit të Balancimit (OSHB), por fillimisht duhet të kalohet Procedura e Parakualifikimit. Për këtë fillimisht duhet të dërgoni një kërkesë në dryruntshb@ost.al  ku shprehni interesin tuaj për të aplikuar si OSHB dhe më pas ti nënshtroheni Procesit të Parakualifikimit.

Pas kalimit me sukses të Procesit të Parakualifikimit mund të aplikoni për Regjistrim si OSHB në Tregun Shqiptar të Balancimit. Për t’u regjistruar si OSHB duhet të plotësoni formularët e mëposhtëm dhe t’i dërgoni të skanuar në adresën e e-mail-it: dryruntshb@ost.al.

Për çdo pyetje që mund të keni për procesin e parakualifikimit ose regjistrimit mund të na drejtoheni në adresën e e-mail-it: dryruntshb@ost.al.

Formularët për aplikim në Tregun Shqiptar të Balancimit:

  • Lista e Pjesemarresve

Regjistri i OSHB-ve

Regjistri i OSHB-ve 16 tetor 2020

Referuar Vendimit të ERE nr. 106, datë 2.7.2020 “Mbi miratimin e Rregullave të Tregut Shqiptar të Balancimit të Energjisë elektrike”, dhe vendimit të ERE nr. 275, datë 28.12.2021 “për shtyrjen e afatit për hyrjen live të tregut balancues” për të gjithë pjesëmarrësit ka nisur procesi i regjistrimit si Ofrues i Shërbimit të Balancimit.

 

Të gjithë pjesëmarrësit e tregut mund të aplikojnë për të qenë Ofrues të Shërbimit të Balancimit (OSHB), por fillimisht duhet të kalohet Procedura e Parakualifikimit. Për këtë fillimisht duhet të dërgoni një kërkesë pranë OST sh.a ku shprehni interesin tuaj për të aplikuar si OSHB dhe më pas ti nënshtroheni Procesit të Parakualifikimit.

 

Pas kalimit me sukses të Procesit të Parakualifikimit mund të aplikoni për Regjistrim si OSHB në Tregun Shqiptar të Balancimit.

 

Për t’u regjistruar si OSHB duhet të plotësoni formularët e mëposhtëm dhe aplikimin ta dërgoni me postë pranë zyrave të OST sh.a.

 

Formularët për aplikim:

1. Informacioni i OSHB mbi personat pergjegjes

  • Rezultatet e Testimeve

Rezultatet e Testimeve

Rezultate 25.02.2021

Rezultate 23.02.2021

Ankandi i Angazhimit për shpërndarje 3.2.2021

Ankandi i Angazhimit për Disponueshmëri 29.1.2021

Ankandi i Angazhimit për shpërndarje 27.1.2021

Ankandi i Angazhimit për Disponueshmëri 25.1.2021

Ankandi i Angazhimit për shpërndarje 20.1.2021

Ankandi i Angazhimit për Disponueshmëri 19.1.2021

Ankandi i Angazhimit për shpërndarje 13.1.2021

Ankandi i Angazhimit për Disponueshmëri 12.1.2021

Ankandi i Angazhimit për shpërndarje 23.12.2020

Ankandi i Angazhimit për shpërndarje 22.12.2020

Ankandi i Angazhimit për Disponueshmëri 18.12.2020

Ankandi i Angazhimit për shpërndarje 17.12.2020

Rezultate 3.12.2020

Ankandi i Angazhimit për shpërndarje 15.11.2020

Rezultate 3.12.2020

Ankandi i Angazhimit për Disponueshmëri 11.12.2020

Rezultate 4.12.2020

Ankandi i Angazhimit për shpërndarje 11.12..2020

Rezultate ankandi 1.12.2020

Imbalance Price Calculation

Llogaritja e Çmimit të Disbalancës

Rezultate aFRR 20.11.2020

Rezultate mFRR 20.11.2020

Çmimi i disbalancës për datat 9,11,12 nëntor 2020

Çmimi i disbalancës 6.11.2020

Çmimi i disbalancës 4.11.2020

Rezultate mFRR 18.11.2020

Rezultate aFRR 18.11.2020

Çmimi i energjisë balancuese 18.11.2020

Rezultate mFRR 17.11.2020

Rezultate aFRR 17.11.2020

Çmimi i energjisë balancuese 17.11.2020

Rezultate mFRR (2) 13.11.2020

Rezultate aFRR (2) 13.11.2020

Rezultate mFRR 13.11.2020

Rezultate aFRR 13.11.2020

Rezultate mFRR 11.11.2020

Rezultate aFRR 11.11.2020

Çmimi i energjisë balancuese 11.11.2020

Rezultate mFRR 10.11.2020

Rezultate aFRR 10.11.2020

Çmimi i energjisë balancuese 10.11.2020

Rezultate mFRR 9.11.2020

Rezultate aFRR 9.11.2020

Rezultate Ankandi Energjie mFRR 6.11.2020

Rezultate Ankandi Energjie aFRR 6.11.2020

Çmimi i energjisë balancuese 6.11.2020

Rezultate mFRR 6.11.2020

Rezultate aFRR 6.11.2020

Çmimi i energjisë balancuese 5.11.2020

Publikim aFRR 5.11.2020

Publikim mFRR 5.11.2020

Rezultate mFRR 3.11.2020

Rezultate aFRR 3.11.2020

Çmimi i energjisë balancuese 3.11.2020

Çmimi i energjisë balancuese 3.11.2020

Rezultate aFRR 3.11.2020

Rezultate mFRR 3.11.2020

Rezultatet aFRR

Rezultatet mFRR