Strategjia mjedisore

 

STRATEGJIA MJEDISORE

 

Në përfundim të procesit të certifikimit në fushën e menaxhimit mjedisor, Operatori i Sistemit të Transmetimit është pajisur me Certifikatë me nr AQC/ A/ 35592018, datë 05.12.2018 për Sistemin e Menaxhimit Mjedisor sipas standarteve ISO 14001:2015.

Pjesa thelbësore e Sistemit të Menaxhimit Mjedisor, është manuali i SMM, në përbërje të të cilit janë Politikat Mjedisore.

 

pdf-4MANUALI MJEDISOR ISO 14001

pdf-4Politika Mjedisore

pdf-4Certifika Mjedisore ISO 14001.2015

 

Operatori i Sistemit të Transmetimit, në përputhje me direktivat e Komunitetit Europian dhe Standartet Ndërkombëtare për mbrojtjen dhe sigurinë mjedisore, ka hartuar strategjinë orientuese për këtë qëllim :

pdf-4Manuali Sistemit te Menaxhimit Mjedisor I

pdf-4Manuali Sistemit Menaxhimit Mjedisor II

Mbi bazën e kësaj Strategjie Mjedisore OST sh.a. ka zhvilluar databazën mjedisore me qëllim marrjen e masave për të minimizuar impaktin mjedisor në aktivitetin e saj.

Informacion i Pergjithshem Mjedisor i perditesuar 31.12.2017.

Database Mjedisore 2017

Database Mjedisore 2017

Informacion i Pergjithshem Mjedisor i perditesuar 31.12.2016

Database Mjedisore 2016

Informacion i Pergjithshem Mjedisor i perditesuar 31.12.2015

Database Mjedisore 2015

Informacion i Pergjithshem Mjedisor i perditesuar 31.12.2014

Database Mjedisore 2014

 

Informacion i Pergjithshem Mjedisor i perditesuar 31.12.2013.

Database Mjedisor 2013

 

Albanian
Facebook
Instagram
YouTube