Operatori i Sistemit te Transmetimit

Realizimi i Ngarkeses 2019 - OST