Prokurimi i Humbjeve ne Rrjetin e Transmetimit

Njoftim, rezultatet zyrtare te tenderit te zhvilluara per Prokurimin e Humbjeve per periudhen 20-Gusht-26-Gusht-2018

Njoftim, rezultatet zyrtare te tenderit te zhvilluara per Prokurimin e Humbjeve per periudhen 13-Gusht-19-Gusht-2018

Njoftim, rezultatet zyrtare te tenderit te zhvilluara per Prokurimin e Humbjeve per periudhen 06-Gusht-12-Gusht-2018

Njoftim, rezultatet zyrtare te tenderit te zhvilluara per Prokurimin e Humbjeve per periudhen 30-Korrik-5-Gusht-2018

Njoftim, rezultatet zyrtare te tenderit te zhvilluara per Prokurimin e Humbjeve per periudhen 23-Korrik-29-Korrik-2018

Njoftim, rezultatet zyrtare te tenderit te zhvilluara per Prokurimin e Humbjeve per periudhen 16-Korrik-22-Korrik-2018

Njoftim, rezultatet zyrtare te tenderit te zhvilluara per Prokurimin e Humbjeve per periudhen 9-Korrik-15-Korrik-2018

Njoftim, rezultatet zyrtare te tenderit te zhvilluara per Prokurimin e Humbjeve per periudhen 2-Korrik-8-Korrik-2018

Njoftim, rezultatet zyrtare te tenderit te zhvilluara per Prokurimin e Humbjeve per periudhen 25-Qershor-1-Korrik-2018

Njoftim, rezultatet zyrtare te tenderit te zhvilluara per Prokurimin e Humbjeve per periudhen 18-Qershor-24-Qershor-2018

Njoftim, rezultatet zyrtare te tenderit te zhvilluara per Prokurimin e Humbjeve per periudhen 11-Qershor-17-Qershor-2018

Njoftim, rezultatet zyrtare te tenderit te zhvilluara per Prokurimin e Humbjeve per periudhen 4-Qershor-10-Qershor-2018

Njoftim, rezultatet zyrtare te tenderit te zhvilluara per Prokurimin e Humbjeve per periudhen 28-Maj-3-Qershor-2018

Njoftim, rezultatet zyrtare te tenderit te zhvilluara per Prokurimin e Humbjeve per periudhen 21-27-Maj-2018

Njoftim, rezultatet zyrtare te tenderit te zhvilluara per Prokurimin e Humbjeve per periudhen 7-13-Maj-2018

Njoftim, rezultatet zyrtare te tenderit te zhvilluara per Prokurimin e Humbjeve per periudhen 30-Prill-06-Maj-2018

Njoftim, rezultatet zyrtare te tenderit te zhvilluara per Prokurimin e Humbjeve per periudhen 23-29-Prill-2018

Njoftim, rezultatet zyrtare te tenderit te zhvilluara per Prokurimin e Humbjeve per periudhen 16-22-Prill-2018

Njoftim, rezultatet zyrtare te tenderit te zhvilluara date 5 Prill per Prokurimin e Humbjeve per periudhen 09-15 Prill 2018

Njoftim, rezultatet zyrtare te tenderit te zhvilluara date 29 Mars per Prokurimin e Humbjeve per periudhen 2-8 Prill 2018

Njoftim, rezultatet zyrtare te tenderit te zhvilluara date 23 Mars per Prokurimin e Humbjeve per periudhen 26 Mars-1 Prill 2018

Njoftim, rezultatet zyrtare te tenderit te zhvilluara per Prokurimin e Humbjeve per periudhen 19-25-Mars-2018

Njoftim, rezultatet zyrtare te tenderit te zhvilluara per Prokurimin e Humbjeve per periudhen 12-18 Mars-2018

Njoftim, rezultatet zyrtare te tenderit te zhvilluara per Prokurimin e Humbjeve per periudhen 5-11 Mars2018

Njoftim, rezultatet zyrtare te tenderit te zhvilluara per Prokurimin e Humbjeve per periudhen 26 Shkurt-4 Mars-2018

Njoftim,Rezultatet zyrtare te tenderit te zhvilluar date 14 Shkurt 2018 per Prokurimin e Humbjeve per periudhen 19 Shkurt-25 Shkurt 2018

Njoftim,Rezultatet zyrtare te tenderit te zhvilluar date 7 Shkurt 2018 per Prokurimin e Humbjeve per periudhen 12 Shkurt-18 Shkurt 2018

Njoftim,Rezultatet zyrtare te tenderit te zhvilluar date 31 Janar 2018 per Prokurimin e Humbjeve per periudhen 5 Shkurt-11 Shkurt 2018

Njoftim,Rezultatet zyrtare te tenderit te zhvilluar date 25 Janar 2018 per Prokurimin e Humbjeve per periudhen 29 Janar-4 Shkurt 2018

Njoftim,Rezultatet zyrtare te tenderit te zhvilluar date 17 Janar 2018 per Prokurimin e Humbjeve per periudhen 22-28 Janar 2018

Njoftim,Rezultatet zyrtare te tenderit te zhvilluar date 10 Janar 2018 per Prokurimin e Humbjeve per periudhen 15-21 Janar 2018

Njoftim,Rezultatet zyrtare te tenderit te zhvilluar date 5 Janar 2018 per Prokurimin e Humbjeve per periudhen 8-14 Janar 2018

Njoftim,Rezultatet zyrtare te tenderit te zhvilluar date 28 Dhjetor 2017 per Prokurimin e Humbjeve per periudhen 1-7 Janar 2018

Njoftim , Rezultatet zyrtare te tenderit te zhvilluar date 22 Dhjetor 2017 per Prokurimin e Humbjeve per periudhen 1 Janar- 31 Dhjetor 2018.

Ankimet e subjekteve per tenderin e dates 18/12/2017.

Njoftim , mbi rezultatet perfundimtare të tenderit për Blerjen e Energjisë Lidhur me Mbulimin e Humbjeve në Rrjetin e Transmetimit.

Njoftim mbi fillimin e procedurave të prokurimit të energjise për mbulimin e humbjeve në rrjetin e transmetimit

Vendimi nr.103_2016

Kriteret për vlerësimin e ofertave

KONTRATË PËR SHIT-BLERJEN E ENERGJISË ELEKTRIKE PËR MBULIMIN E HUMBJEVE NE RRJETIN E TRANSMETIMIT

Njoftim, rezultatet zyrtare te tenderit te zhvilluar per Prokurimin e Humbjeve

< 2020 >
September
«
»
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
August
August
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
October
October
October

Kalendari i Ofertave

< 2020 >
September
«
»
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
August
August
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
October
October
October


Ankesat e SubjekteveAnkesat e subjekteve për tenderin e datës 18/12/2017 

Ankesat e subjekteve: "Noa Energy Trade" dhe "Future Energy Trade”

Ankesat e subjekteve për tenderin e datës 24/01/2019 

Ankesa e subjektit "URADRIN sh.p.k"

Aplikim për regjistrim
Hyr në platformë
Rregullat e Përkohshme të Balancimit final
Njoftim mbi fillimin e procedurave të prokurimit
Njoftim mbi fillimin e procedurave të prokurimit të energjise për mbulimin e humbjeve në rrjetin e transmetimit : Të nderuar, OST sh.a, do të filloj të prokurojë energjinë për mbulimin e humbjeve në rrjetin e transmetimit per vitin 2018, konform Vendimit te ERE nr. 103, datë 23.06.2016 “Mbi miratimin e Rregullores për Procedurat e Blerjes së Energjisë Elektrike për mbulimin e humbjeve në Rrjetet e Shpërndarjes dhe të Transmetimit dhe për blerjen dhe shitjen e energjisë elektrike për të siguaruar përmbushjen e detyrimeve të shërbimit publik”. Përsa më sipër, nëpërmjet këtij njoftimi, dëshirojmë t’ju bëjmë me dije mbi mundësinë e pjesëmarrjes në Procedurat e Blerjes së Energjisë, për mbulimin e Humbjeve në Rrjetin e Transmetimit. Për të marrë pjesë në procedurat e blerjes së energjisë, çdo shoqëri e licencuar për tregtimin e energjisë elektrike në Shqipëri dhe/ose cdo Palë e Traktatit të Komunitetit të Energjisë që dëshiron të marrë pjesë në procedurën e blerjes së energjisë elektrike, duhet të paraqesë në faqen zyrtare të OST sh.a, (https://www.ost.al/index.php/sq/aplikimi-per-regjistrim/) dokumentacionin e nevojshëm si më poshtë vijon: a) Dokumentacionin që vërteton regjistrimin e shoqërisë në regjistrat përkatës tregtarë/gjyqësorë të shtetit në të cilin shoqëria është krijuar apo regjistuar. b) Licencën për tregtimin e energjisë elektrikë të lëshuar nga ERE për tregtarët të cilët janë krijuar apo regjistruar në Republikën e Shqipërisë, apo shtetet përkatëse për ata Tregtarë të energjisë elektrike të cilët janë krijuar apo regjistruar jashtë Republikës së Shqipërisë . c) Dokumentacionin lëshuar nga institucionet kompetente të shtetit përkatës jo më vonë se 3 muaj që nga paraqitja e ofertës I cili duhet të vërtetojë që: – Tregtari nuk është në process falimentimi (document i lëshuar nga QKR) – Tregtari apo përfaqësuesit ligjore të shoqërisë nuk janë dënuar me vendim gjykatë të formës së prerë për shkelje penale – Tregtari apo përfaqësuesit ligjore të shoqërisë nuk janë dënuar me vendim gjykate të formës së prerë për cështje që lidhen me aktivitetin e tregtimit të energjisë elektrike. d) Përvec dokumentacionit të sipërcituar, ju duhet të paraqisni dhe dokumentacionin e shprehjes së interesit, formatin e të cilit e gjeni bashkëlidhur. Për procedurat e blerjes së energjise që do të zhvillohen në muajin Dhjetor 2017, dokumentacioni i paraqitur duhet të dërgohet pranë OST sh.a, brenda dates 12/12/2017. Njoftojme se OST sh.a, do të pranojë ose refuzojë dokumentacionin, brenda 3 ditësh pune, nga data e paraqitjes së dokumentacionit përkatës. Në rast se brenda 3 ditësh pune nga dorëzimi i dokumentacionit, OST sh.a, nuk ka dalë me një përgjigje, dokumentacioni konsiderohet i miratuar në heshtje. Subjektet duhet të kenë paraqitur dokumentacionin dhe të kenë marrë përgjigje definitive nga OST sh.a, përpara se të marrin pjesë në procedurën e blerjes së energjisë. Ju faleminderit!
Kontrate per shit-blerjen e energjise elektrike per mbulimin e humbjeve ne rrjetin e transmetimit
Kriteret për vlerësimin e ofertave
Platforma e IT online per prokurimin/blerjen e energjise elektrike per mbulimin e humbjeve apo energjinë që ka vendosur Detyrimi i Shërbimit Publik (PSO) për blerësin duhet të vlerësojë ofertat e ardhura në mënyrë automatike me kohën e hapjes/mbylljes bazuar vetëm në cmimin për MWh. Platforma e IT duhet të zgjedhë të gjitha ofertat për të minimizuar kostot për cdo proces prokurimi duke bërë fitues ato oferta të cilat grumbullohen sipas rezultatit më të ulët të përgjithshëm për procesin. Në rastin kur ofertat kanë të njëjtën sasi dhe cmim duhet të aplikohet parimi i pari që vjen i pari shërbehet (first-come-first serve)
Albanian
Facebook
Instagram
YouTube