PËRFUNDIMI I PROJEKTIT “ZHVILLIMI I RRJETIT 110 KV TË JUGUT TË SHQIPËRISË”

[section_tc padding=’padding-right:50px;padding-left:50px;’][column_tc span=’12’][text_tc timing=’linear’ trigger_pt=’0′ duration=’1000′ delay=’0′]

PËRFUNDIMI I PROJEKTIT “ZHVILLIMI I RRJETIT 110 KV TË JUGUT TË SHQIPËRISË”

OST njofton perfundimin plotesisht brenda afatit te percaktuar, te projektit te zhvillimit te rrjetit 110 kV te Jugut te Shqiperise dhe te gjitha pjeset perberese te tij tashme jane ne operim.[nbsp_tc] Projekti perfshin fuqizimin e N/stacionit 400/110 kV Zemblak, zgjerime te impjanteve 110 kV ne nenstacionet Babice, Sarande, Korce[nbsp_tc] dhe Permet, ndertimin e linjave te reja 110 kV Babice – Sarande[nbsp_tc] dhe Erseke – Permet [nbsp_tc]si dhe rikonstruksionin e linjave 110 kV Korce – Erseke dhe Memaliaj – Permet. Projekti ka nje shtrirje mjaft te gjere dhe ka nje impakt te madh pozitiv ne drejtim te permiresimit te cilesise se furnizimit me energji elektrike te gjithe zones jugore. Ai ploteson nje infrastrukture elektrike te pershtatshme per zhvillimin e turizmit ne zonen e bregut te detit Jon dhe njekohesisht krijon akses per lidhjen ne rrjetin e trasmetimit te burimeve te reja te prodhimit te energjise elektrike ne kete zone.Perfitimi te tjera nga ky projekt jane[nbsp_tc] reduktimi i humbjeve te energjise elektrike, permiresimi i nivelit te tensionit, permiresim i balancimit te rrjetit[nbsp_tc] dhe manovrueshmerise se tij. Projekti eshte financuar nga nje kredi e bankes gjermane KfW, dhe eshte implementuar nga kompania Energoinvest nga Bosnja & Hercegovina.

[/text_tc][/column_tc][/section_tc]

Albanian
Facebook
Instagram
YouTube