October 3, 2019 marin

OST signs agreement with German consultant Fichtner GmbH & Co. KG.docx

Sot më datë 09/01/2018 u nënshkrua një kontratë për Shërbimin e Konsulencës, një shërbim që do të mbulojë si fazën e parë të përgatitjes së projektit dhe fazën e zbatimit për të dyja pjesët.

Afatet e parapara janë respektivisht 12 muaj për fazën A (përgatitja e projektit dhe tenderimi për zbatimin e projektit) dhe 24 muaj për fazën B (implementimi dhe komisionimi i projektit).

Financimi i këtij projekti u sigurua nga Bashkëpunimi Gjerman për Zhvillim Gjerman, ku qeveria gjermane tashmë ka zotuar fonde për një kredi zhvillimi deri në 50 milionë euro për Qeverinë e Shqipërisë. Përveç kësaj, për të mbuluar financimin e plotë të projektit, një grant WBIF prej € 13,720,000.00 është në dispozicion.

Gjithashtu, rreth 1,131,000.00 Euro, janë angazhuar nga WBIF dhe Bashkëpunimi Shqiptar i Zhvillimit Gjerman, fonde që do të përdoren për hartimin e dizajnit kryesor.

Ky projekt:

  • përforcon lidhjet interkonektive me rrjetin rajonal te energjise elektrike, duke krijuar kushte për shkëmbime tregtare dhe tranzitime pa kufizim të energjisë elektrike në rajon,
  • zhvillon rrjetin 400 kV në zonën Jugore të Shqipërise ku parashikohen të zhvillohen burimet e ardhshme të prodhimit të energjisë elektrike,
  • si pjesë e infrastrukturës së Korridorit të Tetë Evropian krijon mundësi të mira për lidhje nëpërmjet kabllit nënujor me Italinë.

Projekti përbëhet nga:

  • Ndërtimi i një linje 400 kV me një qark midis Elbasanit dhe Qafës-Thane (kufiri shqiptaro-maqedonas);
  • Ndërtimi i një linje 400 kV me një qark midis Elbasanit dhe Fierit;
  • Ndërtimi i një nënstacioni të ri 400 kV Elbasan 3;
  • Forcimi dhe zgjerimi i nënstacionit të Fierit.

Zbatimi i projektit do të bëhet i mundur në 2 Lote (shërbimi i konsulencës do të mbulojë të dyja pjesët si në fazën e parë të përgatitjes dhe zbatimit):

Pjesa 1: Ndërtimi i linjës 400 kV të transmetimit ndërmjet Fierit – Elbasan – Qafë Thanë (kufiri shqiptaro-maqedonas).

Pjesa 1 Ndërtimi i një linje të re 400 kV me një qark për të zbatuar një lidhje dy-kombëtare midis Shqipërisë dhe Maqedonisë dhe për të përforcuar lidhjen ekzistuese të transmetimit 220 kV ndërmjet Elbasanit dhe Fierit. Linja Line do të ketë një gjatësi prej përafërsisht. 56 km (Elbasan – kufiri shqiptaro-maqedonas) dhe përafërsisht. 74 km (Elbasan – Fier).

Pjesa 2: Ndërtimi i nënstacionit të ri Elbasan 3 dhe përforcimi dhe zgjerimi i nënstacionit të Fierit. Nënstacioni i ri Elbasan 3 do të zgjerojë nënstacionin ekzistues 400/220 kV Elbasan 2 me një termocentral 400 kV për të lidhur linjat në Tiranë 2, Zemblak, Fier dhe Maqedoni, si dhe reaktorin e shuntit. Nënstacioni i Fierit do të zgjerohet dhe do të pajiset me transformator 400/220 kV dhe një impiant 400 kV për të lejuar lidhjen 400 kV me Elbasanin 3.

Kontratat e zbatimit të projektit, për Lot 1 dhe 2, janë planifikuar të fillojnë gjatë tremujorit të parë të vitit 2019.