Operatori i Sistemit te Transmetimit

NTC në kufirin AL XK - OST
January 15, 2021 Specialist Specialist

NTC në kufirin AL <-> XK

Announcement from SEE CAO:

NTC on AL<->XK border will be decreased from 400 MW to 250 MW for both border directions for 18.01-28.02.2021.

Both yearly and monthly capacity will be affected according to pro rata principle and the curtailment will be performed on a daily basis, two days before each delivery day (D-2).

link of announcement from SEE CAO:

https://www.seecao.com/news/announcement-curtailment-al-xk-border-1801-28022021

 

Njoftim nga SEE CAO:

NTC në kufirin AL <-> XK do të ulet nga 400 MW në 250 MW për të dy drejtimet kufitare për 18.01-28.02.2021.

Kapaciteti vjetor dhe mujor do të ndikohet sipas parimit proporcional dhe shkurtimi do të kryhet çdo ditë, dy ditë para çdo dite të dorëzimit (D-2).

Linku i njoftimit nga SEE CAO:

https://www.seecao.com/news/announcement-curtailment-al-xk-border-1801-28022021