Njoftim per shtyp OST 1 (26.4.2016)

Nr. …………………… Prot                                                         Tiranë, më     / 04  / 2016

 

 

Njoftim për shtyp

 

Operatori i Sistemit të Transmetimit (OST) sh.a ju informon se më datë 27/04/2016 nga ora 09:00 deri më 16:00 stakohet dhe tokëzohet Linja 110kV L110-4/1 Selitë – Traktora, Seksioni i parë 110kV dhe Transformatori i Fuqisë TR1 50MVA 110/20kV. Si rezultat i këtij stakimi gjatë kësaj periudhe kohore nuk ka zona që mbeten pa energji elektrike.

 

 

Duke ju falenderuar për mirëkuptimin Tuaj,

OST sh.a.

Albanian
Facebook
Instagram
YouTube