Njoftim për remontet e planifikuara sipas planit grafik date 22-26/07/2019

Njoftim për stakim te domosdoshem per zevendesimin e Celesit 110kV ne N/stacionin Fush Kruje, te Linjes 110kV L110 – 44 Fush Kruje – Kruje, ne daten 24/07/2019
July 21, 2019
Njoftim mbi stakimin per shtrimin e fibres optike te Linjes 220kV L220-9/2 Burrel – Elbasan ne datat 24-25/07/2019
July 23, 2019

Njoftim për remontet e planifikuara sipas planit grafik date 22-26/07/2019

 

 

OST sh.a. njofton mbi stakimin per remonte te planifikuara sipas planit grafik ne datat 22-26/07/2019:

Stakim dhe tokzimi te Linjes 110kV, L110-20/2 Komsi Burrel – Hec Cerrunje (Klos), ne daten 22/07/2019 nga ora 08:00’ deri ne oren 16:00’.

Pa energji gjate kesaj kohe mbeten N/stacioni Suc, Hec-i Klos.

Numuri i konsumatoreve qe mbeten pa energji: 5199 Abonente.

Zona pa energji ne Rrethin Mat / Fshatrat: Suç, Posum, Baterr e Vogel,Zenisht, Sukbull, Berxalle, Lagje Kolaj, Ceruje, Kujtim, Patin, Shahinaj, Minjera Private, Gurre e Madhe, Gurre e Vogel, Dom, Mishter, Rrip, Zalle Rripe, Mali I Leze, Impianti Klos, Karburanti Suç, Klos, Guri I Bardhe, Xiberr Hane, Xiberr, Murrize, Shkalle, Shulbaterr, Kurdari, Kurqelaj, Skenderaj, Shulla, Mastresh, Qafe Dardhe, Gurqele, Lis, Gjalish, Vinjoll, Mallunxe, Shoshaj, Shoshaj Siperm, Komija e Tullave, Kukaj.

Stakim dhe tokzim te Linjes 110kV L110-20/3 Hec Klos (Cerruje) – Bulqize, ne daten 23/07/2018 nga ora 08:00’ deri ne oren 16:00’.

Pa energji per 5’ mbeten N/stacionet Bulqize, Kraste, Bater si dhe Hec-et Martanesh, Peshk, Koka, Ballenje, ora 05:00’ dhe 23:05’,

Zonat qe mbeten 5’ pa energji ne Rrethin Bulqize / (ish Komuna Kraste)
Fshatrat: Gjon, Peshk, Lene, Thekna, Fabrika pasurimit Bater.
HEC-et: Martanesh, Lena 1+2,  Peshk, Koka. Fabrika pasurimit te Kromit, Bashkia Bulqize (Koisarjati, Lagjet: Minatori, Gjeologu), Miniera e Kromit Bulqize, Parku I Shengjunit, Plani i Bardhe, Shengjun, Fabrika e Pasurimit, Ujsjellesi, Spitali, Dragu, Fushe Bulqize, Zerqan, Vajkalth, Bashkia Bulqize Lagjia e re Bulqize, Lagje Çupe dhe Sallake, Ujsjellesi Bulqize.

Stakim e tokezim te Linjes 110kV L110-25/1 Bulqize – Hec Gjorice, ne daten 24/07/2019 nga ora 08:00’ deri ne oren 16:00’.

Pa energji mbeten HEC-et Ternove, Gjorice.

Stakim dhe tokezim te Linjes 6kV te Fidrit F12 ne N/stacionin Bulqize,
mase sigurie per punimet e Linjes 110kV L110-25/1 Bulqize – Hec Gjorice,
ne daten 24/07/2019 nga ora 08:00’ deri ne oren 16:00’.

Numri i konsumatoreve qe mbeten pa energji : 1616 Abonente.

Zonat qe mbeten pa energji ne Rrethin Burrel / Fshatrat: Dragu, Fushe Bulqize, Zerqan, Vajkalth.

Stakim e tokezim te Linjes 110kV L110-25/2 Hec Gjorice – Vojnik,
ne daten 25/07/2019 nga ora 08:00’ deri ne oren 16:00’.

Pa energji dy here nga 5’ do mbeten N/stacionet Peshkopi, Fushe Aliaj,
Vojnik, si dhe HEC-et Selishte, Kacni, Zall Okshtun, Aras,
ne daten 25/07/2019 ne oret 05:00’ deri ne oren 05:05’, ne daten 26/07/2019 ne oret 05:00’ deri ne oren 05:05’,kohe e domosdoshme per hapien e thikes ne N/stacionin Vojnik.
N/stacioni Shupenze, dhe HEC-i Trebisht, mbeten pa energji gjate kesaj kohe 08:00’ – 16:00’.

Zonat dy here nga 5’ pa energji ne Rrethin Peshkopi / Komunat Fush Alie,
Arras, Zalldardhe, Reç, Lure, Sllove, Kala e Dodes, Plloxhan, ’’Kthell-Matit (pjese), Heci ‘’Aras’’,  Bashkia Peshkopi (Lagja Kamen) dhe fshatrat Limjan, Verrenjt, Radishte, Bashkia Peshkopi (Lagja: Dobrove, pjeserisht L. Nazmi Rushiti), dhe fshati Bugjunec, Tomin, Luzni, Selishte, Spitalet, Turizmi, Pallati Kultures, Brezhdan, Cetush, Fushe Muhurr, Muhurr Qender, Ushtelenzi, Zdojan, Kom.Tomin, Muhurr dhe pjeserisht kom.Kastriot, Borovjan, Kander, Kastriot, Kishavec, Rashnopoje, Sohodoll, lagjen  Nazmi Rushiti dhe Kamen, Gjok Doçi, Nazmi Rushiti, Tomin, Treve.

Zonat dy here nga 5’ pa energji ne Rrethin Kukes / Fshatrat: Kalisi, Bushtrica, Caja.

Zona pa energji 08:00’ deri 16:00’ ne Rrethin Peshkopi / Zall Strikçan, Sopot,
Sofracan, Çerenec, Llodomerice, Okshtun, Trebisht, Golloborde, Gjorice, Boçeve,
Okshatine, Shupenze, Zogaj, Ujesjellesi, Zerqan, Ostren.

Stakim te Celesit 110kV te Linjes L110-25/2 Hec Gjorice – Vojnik, ne daten 26/07/2019 nga ora 05:00’ deri ne oren 05:05’ ne daten 27/07/2019 nga ora 05:00’ deri ne oren 05:05’.

Pa energji dy here nga 5’ do mbeten N/stacionet Peshkopi, Fushe Aliaj,
Vojnik, Shupenze, si dhe HEC-et Selishte, Kacni, Zall Okshtun, Aras,
Ternove, Trebisht, Gjorice, ne datat 26 – 27/07/2019 ne oret 05:00’ deri ne oren 05:05’ kohe e domosdoshme per hapien e mbylljen e thikes ne N/stacionin Vojnik.

Zonat dy here nga 5’ pa energji ne Rrethin Peshkopi / Komunat Fush Alie,
Arras, Zalldardhe, Reç, Lure, Sllove, Kala e Dodes, Plloxhan, ’’Kthell-Matit (pjese),
Heci ‘’Aras’’,  Bashkia Peshkopi (Lagja Kamen) dhe fshatrat Limjan, Verrenjt,
Radishte, Bashkia Peshkopi (Lagja: Dobrove, pjeserisht L. Nazmi Rushiti), dhe fshati Bugjunec, Tomin, Luzni, Selishte, Spitalet, Turizmi, Pallati Kultures, Brezhdan, Cetush, Fushe Muhurr, Muhurr Qender, Ushtelenzi, Zdojan, Kom.Tomin, Muhurr dhe pjeserisht kom.Kastriot, Borovjan, Kander, Kastriot, Kishavec, Rashnopoje,
Sohodoll, lagjen  Nazmi Rushiti dhe Kamen, Gjok Doçi, Nazmi Rushiti, Tomin, Treve,
Zall Strikçan, Sopot, Sofracan, Çerenec, Llodomerice, Okshtun, Trebisht, Golloborde,
Gjorice, Boçeve, Okshatine, Shupenze, Zogaj, Ujesjellesi, Zerqan, Ostren.

Zonat dy here nga 5’ pa energji ne Rrethin Kukes / Fshatrat: Kalisi, Bushtrica, Caja.

 

 

 

Albanian
Facebook
Instagram
YouTube