Operatori i Sistemit te Transmetimit

Njoftim mbi Alokimin e Kapaciteteve AL-RS - OST
October 30, 2020 Fabiano Shehu

Njoftim mbi Alokimin e Kapaciteteve AL-RS

Te nderuar,
Ne vijim te njoftimit te OST sh.a. dates 28.10.2020, mbi komunikimin nga ENTSO-E, se EMS ka deklaruar qe per muajin Nentor 2020  nuk do te zhvilloje alokim te kapaciteteve ne kufirin AL-RS dhe si pasoje nuk mund te pranoje alokimin e kapaciteteve te zhvilluar nga ana e OST sha dhe as nuk do pranoje nominimet ne kufirin AL-RS, sot kemi marr njoftim zyrtar nga EMS i cili i komunikon OST –së se:
Kufiri midis zonave te kontrollit OST – EMS duke nisur nga data 1 Nentor 2020 nuk do te ekzistoje me. Prej dates 1 Nentor 2020 marreveshjet mes OST dhe EMS nuk do te jene me ne fuqi.
Gjendur ne keto kushte, njoftoheni per te bere vlersimet tuaja  dhe rakordimet me parteneret tuaj ne lidhje me transaksionet dhe perdorimin e te drejtes se transmetimit te alokuar nga OST sh.a. pasi per arsyen e permendur me siper e drejta e transmetimit e alokuar nuk do te behet efektive.