MARRËVESHJA AFATGJATË OST – ENTSOE PËR OPERIMIN SIKRON TË SISTEMIT TË TRANSMETIMIT SHQIPTAR

[section_tc padding=’padding-right:40px;padding-left:40px;’][column_tc span=’12’][text_tc]

MARRËVESHJA AFATGJATË OST – ENTSOE PËR OPERIMIN SIKRON TË SISTEMIT TË TRANSMETIMIT SHQIPTAR

Në datën 27 Janar 2015 në Bruksel Administratori i OST sh.a. Z. Engjëll Zeqo nënshkroi marrëveshjen afatgjatë LTA (Long Term Agreement) për operimin sinkron të Sistemit të Transmetimit Shqiptar me sistemin Europian të Transmetimit të energjisë elektrike. Kjo marrëveshje u nënshkrua nga të gjithë Operatoret e Trasmetimit anëtare të ENTSO – E. Nënshkrimi i marrëveshjes nga Administratori i OST sh.a. u bë në zyrat e ENTSO – E në prezencë të Sekretarit të Përgjithshëm Z. Konstantin Staschus. OST sh.a. ka përshkruar një rrugë të gjatë rreth 10 vjecare për të qënë antare e ENTSO – E. Përgjatë gjithë kësaj periudhe janë realizuar investime të shumta në Sistemin e Transmetimit që bënë të mundur plotësimin e gjithë kritereve teknike për të qënë pjesë e ENTSO – E. Nënshkrimi i LTA është hapi i pare i rëndësishëm që hap rrugën për anëtarësimin me të drejta të plota të OST sh.a. në Organizatën Europiane të Operatorëve të Sistemeve të Transmetimit ENTSO – E.[/text_tc][/column_tc][/section_tc]

Albanian
Facebook
Instagram
YouTube