Lista e Kodeve

LISTA E KODEVE EIC

Në këtë sesion  janë publikuar të gjitha tipet e kodeve aktive të gjeneruara nga zyra jonë LIO.

Objeketet që duhet të identifikohen janë:

 • Operatorët e sistemit,tregtarët,prodhuesit,konsumatorët,shkëmbuesit e energjisë,operatorët e rrjetit,ofruesit shërbimeve,agjentët dhe shumë objekte të tjera. Këto objekte identifikohen me kode EIC të tipit X.    pdf Kodet e Tipit X
 • Rrjeta lokale në të cilat janë vendosur pikat e matjes,zonat e balancës së tregut,zonat e kontrollit etj.Keto objekte identifikohen me kode EIC të tipit Y
 • Pikat e matjes,pikat llogaritëse ose të rregullimit etj. Këto objekte identifikohen nga kode EIC të tipit Z. pdfKodet e Tipit Z
 • Cdo objekt i cili gjeneron ose konsumon energji.Këto objekte identifikohen nga kode EIC të tipit W.pdfKodet e Tipit W
 • Linjat fizike brënda zonës dhe linjat të cilat lidhin zonat tregtare fqinje. Këto linja identifikohen me kode EIC të tipit T.pdf Kodet e Tipit T
 • Zonat fizike ose logjike në të cilin një objekt identifikues ose sistemit IT i një objekti identifikues është ose do të vendoset. Këto zona identifikohen me kode EIC të tipit V.
 • Nënstacionet Ato identifikohen me kode EIC të tipit A.

Duke qënë se Shqipëria nuk ka pasur një zyrë LIO më përpara ,të gjitha kodet X të cilat identifikojnë pjesmarrësit e tregut të regjistruar në vendin tonë janë gjeneruar nga EFET (European Federation for Energy Traders) Federata Europiane për tregtarët e Energjisë. Kodet aktive të tipit X të tregtarëve të regjisturar në vëndin tonë i gjeni në dokumentin PDF të dhënë   pdf-4 Lista e kodeve ekzistuese

ZYRA LOKALE E GJENERIMIT TE KODEVE

Zyra qendore e gjenerimit të kodeve,CIO(Central Issuing Office) dhe zyra lokale e gjenermit të kodeve LIO(Local Issuing Office) janë përgjegjëse për regjistrimin ,gjenerimin dhe publikimin e kodeve EIC brënda tregut të energjisë.

 • Nje zyrë lokale për gjenerimin e kodeve EIC është e autorizuar nga ENTSO-E për të gjeneruar dhe administruar kode EIC cdo organizatë ose kompanie të njohur/të regjistuar në tregun e energjisë e cila mund të marri pjesë në tregun vendas por gjithashtu edhe në tregun e brendshëm Europian të energjisë.Pra zyra LIO mund të lëshojë dy tipe kodesh EIC :

1.Kombëtare 2.Ndërkombëtare Zyra LIO respekton një numer rregullash të mirëpërcaktuara në mënyrë që të sigurojë unicitetin e kodeve që gjeneron dhe menaxhimin e një liste me kode lokale që ajo lëshon. Zyra LIO ka të drejtën e gjenerimit dhe publikimit të gjithë tipeve te kodeve(X,T,Z,V,W,A). Të gjitha kodet EIC të lëshuara nga zyra LIO e Shqipërisë fillojne me kodin 54.

 • Zyra qendrore e gjenerimit të kodeve CIO gjeneron dhe administron kode EC për zyrat LIO ,Zonat dhe Operatorët e Sistemit.Ajo gjithashtu menaxhon regjistrin qendror të kodeve EIC( e cila përmban të gjitha kodet të përdorura brënda tregut Europian të Energjisë për sa i përket kodeve të tipit X) dhe siguron që nuk ka kode të dyfishuara ose të përsëritura.

Të gjitha kodet që kanë të bëjnë me pikat e interkoneksionit gjenerohen nga zyra LIO e ENTSO-E. Zyra CIO drejtohet nga ENTSO-E. ENTSO-E publikon të gjitha kodet aktive ndërkombëtare në websiten e tij.   Lista e kodeve EIC ndërkombëtare aktive.  Struktura e kodit EICKodi EIC është një kod alfanumerik me gjatësi fikse ,i cili është organizuar si në skemën e paraqitur. *Karaktert e lejueshme në një kod EIC janë : A-Z, 0-9, “-“.

INFORMACIONShkëmbimi i të dhënave në formë elektronike në Tregun Europian të Energjisë kërkon një skemë identifikimi standarte të përbashkët efektive.

Të gjithë pjesëmarrësit e tregut(Tregtarët,Prodhuesit,Konsumatorët e kualifikuar etj) kanë mundësinë të veprojnë në fusha të ndryshme të tregut.

Operatorët e sistemit duhet të shkëmbejne informacione ndërmjet tyre si dhe me pjesëmarrësit e tregut.

Gjithashtu,ka edhe shumë objekte të cilat kërkojnë identifikim që shkëmbimi i informacionit të realizohet me sukses(tieline-t,objektet burim etj).Me qëllim që gjithë këto shkëmbime të realizohen në mënyrë të sigurtë atëhere një skemë identifikimi është patjetër e nevojshme.

ENTSO-E (Rrjeti Europian i Operatorëve të Sistemit të Transmetimit për Elektricitetitin ) është ajo që përcakton këtë skemë kodimi unike dhe gjithashtu organizatat administrative për të menaxhuar dhe mirëmbajtur këtë sistem identifikimi.

ENTSO-E iu ka caktuar zyrave LIO ( zyrat lokale të gjenerimit të kodeve ) detyrën e alokimit dhe administrimit të kodeve EIC .

Në Shqipëri,OST menaxhon zyren LIO ,pra alokon dhe menaxhon të gjitha kodet EIC shqipëtare.ENTSO-E i ka vendosur zyrës lokale të gjenerimit të kodeve Kodin Zyratar “54”.

Pra të gjitha kodet EIC të menaxhuara nga OST fillojnë me dy karakteret “54”.

FORMULARËT E APLIKIMIT PER KODET EIC

Alokimi i një kodi EIC për identifkimin e një pjesmarrësi tregu

Procesi i alokimit të një kodi EIC kalon në tre faza kryesore:

 •   Aplikimi nga pjesmarrësi i tregut për një kod EIC kombëtar ose ndërkombëtar
 •    Zyra LIO verifikon të gjitha informacionet e dhëna nga aplikuesi dhe gjeneron kodin EIC.
 •   Zyra LIO e përfshin këtë kod në listën e kodeve aktive dhe e publikon në faqen e saj të internetit.

*Ne rastin e kërkesës për kod EIC ndërkombëtar, zyra LIO nuk e publikon direkt këtë kod por ajo e dërgon tek zyra CIO. Zyra CIO verifikon të gjitha të dhënat dhe e përfshin këtë kod në regjistrin e saj qendror, iu komunikohet të gjitha zyrave LIO aktive dhe i dërgohet zyrës LIO përgjegjëse për këtë kod në mënyrë që  të publikohet dhe në websitin lokal të zyrës LIO.

Në mënyrë që një aplikuesi ti gjenerohet një kod EIC i tipit X duhet të plotësoje formën e aplikimit të dhënë më poshtë dhe të dërgojë një kopje të editueshme të formularit të plotësuar dhe një kopje të skanuar e cila ka firmën e aplikuesit.Këto dy dokumenta duhet të dergohen në adresen e email-it :   lio.office@ost.al

Formulari_i_aplikimit per kodin EIC tipi X.docx*     Një nga detyrimet e aplikuesit të kodit EIC është leximi dhe aprovimi i Manualit të Referencës për kodin EIC (Energy Identification Coding Scheme) e cila gjendet në linkun e dhënë :

pdf-4The Energy Identification Coding Scheme (EIC) Reference Manual

Na Kontaktoni

Adresa

Autostrada Tirane – Durres, Km 9

Yzberisht, Kashar,

Tirane, Albania

Kontakt

  info@ost.al

 +355 04 222 55 81
Albanian
Facebook
Instagram
YouTube