Operatori i Sistemit te Transmetimit

Kush jemi ne? - OST
June 9, 2021 Specialist Specialist

Kush jemi ne?

Operatori i Tregut, administron e mbikëqyr Tregun Shqiptar të Energjisë Elektrike, në përputhje me Ligjin Nr. 43 /2015 “Për Sektorin e Energjisë Elektrike”, dhe “Rregullat përkohshme të Tregut të Energjisë Elektrike” si dhe legjislacionin kombëtar e ndërkombëtar për energjinë elektrike, duke organizuar një proces transparent, të besueshëm e të pavarur të funksionimit të Tregut të Energjisë Elektrike në Shqipëri, ku të gjitha palët pjesëmarrëse në TEE, të trajtohen në mënyrë të barabartë dhe në të njëjtën kohë të përmbushin me përpikmëri dhe rigorozitet Rregullat dhe legjislacionin e TEE.