Operatori i Sistemit te Transmetimit

Rregulla dhe Kontrata - OST
December 18, 2019 webdev

Rregulla dhe Kontrata

Kontratë për shit-blerjen e energjisë elektrike për mbulimin e humbjeve në rrjetin e transmetimit.

(Sqarim):   Kjo kontratë është hartuar në formën e një kontrate tip të përgjithshme që do të nënshkruhet vetëm një herë në përfundim të shpalljes fitues të shitesit, në procedurën  e parë të prokurimit të vitit kalendarik përkatës në të cilin merr pjesë dhe në vijim, për çdo procedurë, pjesëmarrësit fitues do të nënshkruajnë me OST sh.a., vetëm aneksin përkatës që është pjesë përbërëse e kësaj kontrate. Specifikisht aneksi që do të shkëmbehet dhe nënshkruhet nga palët përmban sasinë, çmimin dhe vlerën sipas rezultatit të procedurës përkatëse.

Klikon i link-un me poshte  per te shkarkuar kontraten:

Rregullorja_e_Alokimit_te_Kapaciteteve_Finale_2013_me_rekomandimet_e_sekretariatit

Vendim_NR.200_03.09.2018_Mbi miratimin e disa ndryshimeve ne ” Rregullat per alokimin e kapaciteteve te interkonieksionit”

Kontratë për shit-blerjen e energjisë elektrike për mbulimin e humbjeve në rrjetin e transmetimit.pdf

Rregullat e blerjes se energjise elektrike per mbulimin e humbjeve ne shperndarje dhe transmetim _V-103_DT-23-06-2016_i_ndryshuar

Aneks A1 Rregjistrimi i paleve pergjegjese Balancuese

Aneks A2 Rregjistirmi i ofruesit te sherbimit te Balancimit

Aneks C Agregimi i skeduleve ne grupin e Balancimit

Kontrata mbi te drejten e perdorimit te kapacitetit transmetures nderkufitar