KONSULTIMI I OPSIONEVE TË NIVELEVE KUFI/PRAGJEVE PER KLASIFIKIMIN E GJENERUESVE TË RINJ

Njoftim për shtyp për punime në N/Stacionet Manze, Golem, më datat 21-23/01/2019 nga ora 08:00 deri më 16:00
January 21, 2019
Njoftim për shtyp për punime në N/stacionin Traktora,  më datë 22/01/2019 nga ora 03:00 deri më 06:00
January 21, 2019

ZBATIMI I KODIT TË RRJETIT MBI KËRKESAT PËR LIDHJEN ME RRJETIN TË GJENERUESVE

 

KONSULTIMI I OPSIONEVE TË NIVELEVE KUFI/PRAGJEVE PER KLASIFIKIMIN E GJENERUESVE TË RINJ QË LIDHEN ME SISTEMIN NË TIP A, B, C DHE D, SIPAS VENDIMIT TË ERE NR. 129, DT. 04/06/2018, “MBI MIRATIMIN E KODIT TË RRJETIT MBI KËRKESAT PËR LIDHJEN ME RRJETIN TË GJENERUESVE”, NENI 5

 

Qëllimi

Dokumenti në vijim dhe çështjet e adresuara, kanë për qëllim prezantimin e informacionit të nevojshëm për të mundësuar informimin e palëve të interesuara në lidhje me procesin e përcaktimit të niveleve kufi/pragjeve të klasifikimit të gjeneruesve të rinj sipas tipit A, B, C dhe D si dhe modifikimet e nevojshme në Kodin e Transmetimit, Kodin e Shpërndarjes dhe akte të tjera relevante. Gjithashtu, synohet që dokumenti të shërbejë si nxitje dhe mjet bazë për të shkëmbyer pikëpamjet për çështjen në diskutim dhe zgjidhjet e propozuara në këtë dokument. Dokumenti synon të ofrojë një bazë dhe material për konsultim publik dhe për të cilin palët e interesuar mund të përcjellin komentet, vërejtjet, sugjerimet etj. sipas udhëzimeve që do të përcjellë OST sh.a., brenda një afati 1 mujor nga data e publikimit.

 

Data e publikimit: 25/01/2019

Data e mbylljes se konsultimit: 24/02/2019

 

Më tepër informacion do te gjeni në linkun e dhënë :

 

 KONSULTIMI I OPSIONEVE TË NIVELEVE KUFI/PRAGJEVE PER KLASIFIKIMIN E GJENERUESVE TË RINJ

 SHËNIM ORIENTUES NË LIDHJE ME PROCESIN E KONSULTIMIT

 

OPINIONI I PALËVE TË INTERESUARA

 

 190221 PËRGJIGJIA NGA FIE-UPT PËR PRAGJET E GJENERUESVE

 190225 PËRGJIGJIA NGA MIE PËR PRAGJET E GJENERUESVE

 

 

 

Albanian
Facebook
Instagram
YouTube