Operatori i Sistemit te Transmetimit

Këshilli Mbikqyrës - OST
December 15, 2019 webdev

Këshilli Mbikqyrës

Organet drejtuese të OST sh.a. janë:

 1. Këshilli Mbikqyrës
 2. Administratori

Këshilli mbikqyrës përbëhet nga 6 (gjashtë) anëtarë të cilët emërohen nga Asambleja e Përgjithshme.

Anëtarët:

 1. Znj. Vasilika Vjero – Kryetar
 2. Znj. Viola Haxhiademi – Anëtar
 3. Z. Etjen Xhafaj – Anëtar
 4. Z. Gjergji Simaku – Anëtar
 5. Z. Nikolla Lera – Anëtar
 6. Z. Klodian Mene – Anëtar

Kompetencat e Këshillit Mbikqyrës:

Këshilli Mbikqyrës emëron Administratorin e shoqërisë.

Këshilli mbikqyrës në cilësinë e organit mbikqyrës, kqyr vënien në zbatim të Politikave tregtare të shoqërisë dhe përputhjen e tyre me ligjin dhe statutin. Ai ka në kompetencë:

 • të kontrollojë e të mbikqyrë zbatimin e politikave tregtare të shoqërisë nga administratori;
 • të përgatisë, me kërkesë të Asamblesë së Përgjithshme, marrjen e masave, që janë në kompetencë të kësaj të fundit, t’i rekomandojë asaj vendime të nevojshme për tu marrë, si dhe të zbatojë vendimet e asamblesë;
 • të thërrasë mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme, sa herë vlerësohet e nevojshme për interesat e shoqërisë;
 • të kujdeset që shoqëria të respektojë ligjin dhe standardet e kontabilitetit;
 • të shqyrtojë e të kontrollojë librat kontabël, dokumentet dhe aktivet e shoqërisë;
 • të sigurojë se pasqyrat financiare vjetore, raportet e ecurisë së veprimtarisë, si dhe detyrimet e tjera të raportimit e publikimit, të detyrueshme në bazë të ligjit apo statutit, të kryhen me saktësi nga Administratori.
 • Këto dokumente duhet të miratohen e të nënshkruhen nga të gjithë anëtarët e Këshillit Mbikqyrës për t’iu paraqitur Asamblesë së Përgjithshme, së bashku me një raport të Këshillit Mbikqyrës për miratim dhe një përshkrim për mbikëqyrjen e menaxhimit gjatë të gjithë vitit financiar;
 • të sigurojë se auditimi i librave dhe i regjistrimeve kontabël të kryhet të paktën një herë në vit nga një ekspert kontabël i autorizuar, i pavarur dhe raporti i auditimit drejtuar Asamblesë së Përgjithshme, t’iu vihet në dispozicion të gjithë anëtarëve të Këshillit Mbikqyres dhe administratorit. Raporti i Këshillit Mbikqyres, përmendur më sipër, duhet të përmbajë edhe mendimin për raportin e auditimit;
 • të miratojë Programin Vjetor dhe ndryshimet e tij, si dhe veprimtarine afatshkurter, afatmesme dhe afatgjate te Shoqerise te paraqitur nga Administratori;
 • të aprovojë hapjen e veprimtarive ose e njësive të reja (degë, përfaqësi etj brenda dhe jashtë territorit të Shqiperisë) sipas legjislacionit në fuqi;
 • të përcaktojë shpërblimin e Administratorit;
 • të miratojë krijimin e shoqërive të reja dhe pjesëmarrjen në kapitalin e shoqërive të tjera brenda kufijve të ligjit sipas përcaktimeve të nenit 5 pika 5.1 të këtij Statuti.