Operatori i Sistemit te Transmetimit

KËRKESA SHTESË PËR ANKANDIN JAVOR TË ANGAZHIMIT PËR DISPONUESHMËRI - OST