Operatori i Sistemit te Transmetimit

KËRKESA PËR ANKANDIN JAVOR TË ANGAZHIMIT PËR DISPONUESHMËRI - OST