Operatori i Sistemit te Transmetimit

KËRKESA PËR ANKANDIN JAVOR TË ANGAZHIMIT PËR DISPONUESHMËRI – DT. 13 NËNTOR 2020 - OST