ENERGY COMMUNITY – MARRËVESHJA (LTA) MIDIS OST SH.A. DHE ENTSO-E

ENERGY COMMUNITY – MARRËVESHJA (LTA) MIDIS OST SH.A. DHE ENTSO-E

Organizata ndërkombëtare “Energy Community”, organizatë e cila ndjek politikat për zgjerimin e Sistemit të Energjisë Europian drejt vendeve të Europës Juglindore, ka vlerësuar si një hap të rëndësishëm për Sistemin Elektroenergjetik Shqiptar Marrëveshjen midis OST sh.a. dhe ENTSO-e mbi operimin e përhershëm sinkron të Sistemit Elektrik Shqiptar me Sistemin kontinental europian.

Për më tepër Link-et e mëposhtme me përditësimet mbi progresin e zhvillimeve në sektorin e energjisë në Shqipëri: 

Energy Community – Albania

Energy Community – Albania Electricity

Albanian