Operatori i Sistemit te Transmetimit

Disbalancat - OST
March 29, 2021 Specialist Specialist

Disbalancat

Gjendja e Sistemit (ACE)

Volumi i Disbalances