Operatori i Sistemit te Transmetimit

Çmimi i Kapaciteteve dhe Imbalancave - OST