Operatori i Sistemit te Transmetimit

Aplikim per Regjistrim - OST
January 29, 2020 Brisela Mehmetllari

Aplikim per Regjistrim

INFORMACION RRETH PLOTESIMIT TE APLIKIMIT : PLOTESONI SAKTE TE GJITHA FUSHAT NE APLIKIM . BASHKENGJISNI VETEM DOKUMENTE PDF ME MADHESINE JO ME SHUME SE 4 MB SECILI. PASI TE KENI KONTROLLUAR SAKTESINE E FORMES SHTYPNI BUTONIN DERGO NESE CDO GJE ESHTE NE RREGULL DO JU SHFAQET NJE MESAZH KONFIRMIMI ME KORNIZE JESHILE QE TREGON SE NJOFTIMI KA MBERRITUR TEK NE , NE TE KUNDERT DO JU SHFAQET MESAZH GABIMI PER TE KONTROLLUAR EDHE NJE HERE FUSHAT QE MUND TE KENE GABIME. MOS SHTYPNI BUTONIN DERGO ME SHUME SE 1 HERE . PASI TA KENI SHTYPUR PRISNI SA TE SHFAQET MESAZHI I KONFIRMIMIT APO GABIMIT.Lista e Dokumentacioneve :


Ekstrakt Historik të Subjektit, të lëshuar nga Qendra Kombëtare e Biznesit*
Liçensa për tregëtimin e energjisë elektrike, lëshuar nga ERE*
Vërtetim nga prokuroria e rrethit gjyqësor që tregëtari apo përfaqesuesi ligjor nuk është në ndjekje penale*
Vërtetim nga gjykata e rrethit gjyqësor që tregëtari apo përfaqësuesi ligjor nuk është dënuar me vendim të formës së prerë*
Deklarata e Shprehjes së Interesit*