Operatori i Sistemit te Transmetimit

Ankandi i Angazhimit për Disponueshmëri - OST
November 2, 2020 Specialist Specialist

Ankandi i Angazhimit për Disponueshmëri

Në datën 02 Nëntor 2020, do të organizohet Ankandi javor i Angazhimit për Disponueshmëri sipas kërkesës së mëposhtme:

Ky testim do të kryhet manualisht (nëpërmjet email-it). Mund të dërgoni ofertat tuaja (pasi të hapet porta, ditën e hënë) nëpërmjet emaile-ve individuale në dryruntshb@ost.al sipas formatit të mëposhtëm:

Janë të lutur të gjithë pjesëmarrësit tashmë të regjistruar në fazën Dry Run si OSHB të marrin pjesë.
Për pyetje dhe sugjerime rreth procesit ju lutem mund t’I dërgoni në adresën e ema-il dryruntshb@ost.al