Na kontaktoni

Emer Mbiemer*(i detyruar)

Email juaj(required)

Tema

Shkruani mesazhin

Sistemi i transmetimit të energjisë elektrike në Shqipëri drejtohet nga Operatori i Sistemit të Transmetimit (OST sh.a), një shoqëri publike me 100% të aksioneve shteterore.OST është krijuar më 14 Korrik 2004, si rezultat i reformimit dhe ndarjes së Korporatës Elektroenergjetike Shqiptare, nga një shoqeri e organizuar vertikalisht me funksione të gjenerimit, transmetimit dhe Shpërndarjes së energjisë elektrike, në tre shoqëri të veçanta. OST kryen funksionet e Operatorit të Rrjetit të Transmetimit, Operatorit të Sistemit të Dispeçimit dhe Operatorit të tregut.OST garanton kapacitetet e nevojshme transmetuese për:
 • (i) furnizimin e pa ndërprerë me energji elektrike të nënstacioneve të sistemit të shpërndarjes (OSHEE) dhe konsumatorëve të energjise elektrike të lidhur direkt në rrjetin e transmetimit,
 • (ii) transmetimin e energjisë elektrike të prodhuar nga burimet e vendit,
 • (iii) si dhe për tranzitet dhe shkëmbimet e nevojshme me vendet e rajonit.
OST zhvillon sistemin e transmetimit në përputhje me kërkesat afatgjata të furnizimit të vendit me energji elektrike, me planet e zhvillimit të burimeve të reja të energjisë elektrike dhe koordinon zhvillimin e rrjetit të interkoneksionit me vendet fqinje.OST dispeçeron sistemin elektroenergjetik nëpërmjet menaxhimit të flukseve të energjisë në sistem duke marrë parasysh realizimin e të gjitha shërbimeve ndihmëse që lidhen me qëndrueshmërinë e sistemit si dhe shkëmbimet me sistemet e tjera.Një rol i rëndësishëm ështe dhe ai i Operatorit të tregut të energjisë elektrike, funksionet e të cilit po zgjerohen gradualisht me hapat që po hidhen për krijimin e nje tregu të lirë të energjise elektrike në Shqipëri, si dhe integrimin e këtij tregu në tregun rajonal të energjisë elektrike.
Sistemi i transmetimit të energjisë elektrike në Shqipëri drejtohet nga Operatori i Sistemit të Transmetimit (OST sh.a), një shoqëri publike me 100% të aksioneve shteterore.OST është krijuar më 14 Korrik 2004, si rezultat i reformimit dhe ndarjes së Korporatës Elektroenergjetike Shqiptare, nga një shoqeri e organizuar vertikalisht me funksione të gjenerimit, transmetimit dhe Shpërndarjes së energjisë elektrike, në tre shoqëri të veçanta. OST kryen funksionet e Operatorit të Rrjetit të Transmetimit, Operatorit të Sistemit të Dispeçimit dhe Operatorit të tregut.OST garanton kapacitetet e nevojshme transmetuese për:
 • (i) furnizimin e pa ndërprerë me energji elektrike të nënstacioneve të sistemit të shpërndarjes (OSHEE) dhe konsumatorëve të energjise elektrike të lidhur direkt në rrjetin e transmetimit,
 • (ii) transmetimin e energjisë elektrike të prodhuar nga burimet e vendit,
 • (iii) si dhe për tranzitet dhe shkëmbimet e nevojshme me vendet e rajonit.
OST zhvillon sistemin e transmetimit në përputhje me kërkesat afatgjata të furnizimit të vendit me energji elektrike, me planet e zhvillimit të burimeve të reja të energjisë elektrike dhe koordinon zhvillimin e rrjetit të interkoneksionit me vendet fqinje.OST dispeçeron sistemin elektroenergjetik nëpërmjet menaxhimit të flukseve të energjisë në sistem duke marrë parasysh realizimin e të gjitha shërbimeve ndihmëse që lidhen me qëndrueshmërinë e sistemit si dhe shkëmbimet me sistemet e tjera.Një rol i rëndësishëm ështe dhe ai i Operatorit të tregut të energjisë elektrike, funksionet e të cilit po zgjerohen gradualisht me hapat që po hidhen për krijimin e nje tregu të lirë të energjise elektrike në Shqipëri, si dhe integrimin e këtij tregu në tregun rajonal të energjisë elektrike.
Organet drejtuese të OST SH.A. janë
 1. Këshilli Mbikqyrës
 2. Administratori
Këshilli mbikqyrës përbëhet nga 6 (gjashtë) anëtarë të cilët emërohen nga Asambleja e Përgjithshme.Anëtarët:
 1. Z. Ermal Elezi Kryetar
 2. Zj.Viola Haxhiademi Anëtar
 3. Z. Etjen Xhafaj Anëtar
 4. Zj. Majlinda Demko Anëtar
 5. Z. Nikolla Lera Anëtar
 6. Z. Klodian Mene Anëtar
Kompetencat e Këshillit Mbikqyrës :Këshilli Mbikqyrës emëron Administratorin e shoqërisë..Këshilli mbikqyrës në cilësinë e organit mbikqyrës, kqyr vënien në zbatim të Politikave tregtare të shoqërisë dhe përputhjen e tyre me ligjin dhe statutin. Ai ka në kompetencë:
 • të kontrollojë e të mbikqyrë zbatimin e politikave tregtare të shoqërisë nga administratori;
 • të përgatisë, me kërkesë të Asamblesë së Përgjithshme, marrjen e masave, që janë në kompetencë të kësaj të fundit, t’i rekomandojë asaj vendime të nevojshme për tu marrë, si dhe të zbatojë vendimet e asamblesë;
 • të thërrasë mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme, sa herë vlerësohet e nevojshme për interesat e shoqërisë;
 • të kujdeset që shoqëria të respektojë ligjin dhe standardet e kontabilitetit;
 • të shqyrtojë e të kontrollojë librat kontabël, dokumentet dhe aktivet e shoqërisë;
 • të sigurojë se pasqyrat financiare vjetore, raportet e ecurisë së veprimtarisë, si dhe detyrimet e tjera të raportimit e publikimit, të detyrueshme në bazë të ligjit apo statutit, të kryhen me saktësi nga Administratori.
 • Këto dokumente duhet të miratohen e të nënshkruhen nga të gjithë anëtarët e Këshillit Mbikqyres për t’iu paraqitur Asamblesë së Përgjithshme, së bashku me një raport të Këshillit Mbikqyres për miratim dhe një përshkrim për mbikëqyrjen e menaxhimit gjatë të gjithë vitit financiar;
 • të sigurojë se auditimi i librave dhe i regjistrimeve kontabël të kryhet të paktën një herë në vit nga një ekspert kontabël i autorizuar, i pavarur dhe raporti i auditimit drejtuar Asamblesë së Përgjithshme, t’iu vihet në dispozicion të gjithë anëtarëve të Këshillit Mbikqyres dhe administratorit. Raporti i Këshillit Mbikqyres, përmendur më sipër, duhet të përmbajë edhe mendimin për raportin e auditimit;
 • te miratoje Programin vjetor dhe ndryshimet e tij, si dhe veprimtarine afatshkurter, afatmesme dhe afatgjate te Shoqerise te paraqitur nga Administratori;
 • të aprovojë hapjen e veprimtarive ose e njësive të reja (degë, përfaqësi etj brenda dhe jashtë territorit të Shqiperisë) sipas legjislacionit në fuqi;
 • të përcaktojë shpërblimin e Administratorit;
 • të miratojë krijimin e shoqërive të reja dhe pjesëmarrjen në kapitalin e shoqërive të tjera brenda kufijve të ligjit sipas përcaktimeve të nenit 5 pika 5.1 të këtij Statuti.

Skerdi Drenova

Administrator i OST sh.a

Diplomuar me titullin “Inxhinier Mekanik” pranë Universitetit Politeknik të Tiranës dhe specializuar për “Web Master” në Humber College në Toronto/Canada.Z. Drenova e nisi karrieren e tij në vitin 1996 pranë Institutit të Sigurimeve Shoqërore, si përkthyes i gjuhës angleze pranë grupit të konsulentëve të Bankës Botërore për të vazhduar më tej me një eksperiencë prej 18 vitesh (1997-2015) si drejtues i lartë në fushën e prodhimit, prezantimit, menaxhimit dhe implementimit të inovacioneve të medias televizive.Për rreth 11 vite ka mbajtur postin e Zv/Drejtorit të Përgjithshëm në Televizionin Top Channel.Në vitin 2015 merr detyrën e Kryeinspektorit të Inspektoriatit të Mbrojtjes së Territorit (IMT) në Bashkinë e Tiranës. Post i mbajtur me përkushtim deri ne vitin 2018.Në datë 21.01.2019 me vendimin nr. 60/1 të Këshillit Mbikqyrës të OST sh.a., Z. Skerdi Drenova emërohet Administrator i OST sh.a.

Na kontaktoni

Emer Mbiemer*(i detyruar)

Email juaj(required)

Tema

Shkruani mesazhin