December 14, 2019 webdev

Nënshkruhet Marrëveshja për hartimin e masterplanit

Ky projekt mundësohet nëpërmjet një granti prej 760.000 euro, investim i bankës gjermane KfW dhe do të përfshijë:

Analizimin dhe vlerësimin e gjëndjes aktuale të rrjetit të transmetimit dhe të mënyrës së operimit.

Parashikimet e ngarkesave, gjenerimit dhe transmetimit tranzit për një periudhë 15 vjecare.

Ndërtimin e strategjisë së zhvillimit të rrjetit dhe parashikimin e financimeve të mundshme për optimizimin e tij.

Asistencë në metodologjinë e përcaktimit të tarifës së transmetimit.

OST thekson se këto janë hapat e vërtetë që po ndërmerren për rinovimin dhe optimizimin e rrjetit të transmetimit. Ky projekt do t’i hapë rrugë një sërë projektesh dhe investimesh të tjera reale për të forcuar sistemin e transmetimit, rritur sigurinë e furnizimit dhe për të mundësuar integrimin e gjeneruesve të rinj në vendin tonë.