STRATEGJIA MJEDISORE

Operatori i Sistemit të Transmetimit, në përputhje me direktivat e Komunitetit Europian dhe Standartet Ndërkombëtare për mbrojtjen dhe sigurinë mjedisore, ka hartuar strategjinë orientuese për këtë qëllim :

pdf-4Manuali Sistemit te Menaxhimit Mjedisor  I

pdf-4Manuali Sistemit Menaxhimit Mjedisor II

Mbi bazën e kësaj Strategjie Mjedisore  OST sh.a. ka zhvilluar databazën mjedisore me qëllim marrjen e masave për të minimizuar impaktin mjedisor në aktivitetin e saj.

Informacioni i mëposhtëm i përditësuar më 31/12/2013.

pdf-4Database Mjedisor 2013

Më poshtë do të gjeni databazën mjedisore i përditësuar më 31/12/2014.

pdf-4Database_Mjedisor_2014

Më poshtë do të gjeni databazën mjedisore i përditësuar më 31/12/2015.

pdf-4Database_Mjedisor_2015