KODI I SJELLJES DHE ETIKES

Kodi i etikes per punonjesit e OST sh.a. eshte hartuar ne zbatim te ligjit Nr.9901 date 14.04.2008 “Per tregtaret dhe shoqerite tregtare” (i ndryshuar), Ligjit Nr. 7961, date 12.7.1995 “Kodi i Punes i Republikes se Shqiperise”.

Per me teper KODI I ETIKES PER PUNONJESIT E OST SH.A.